De Historie van Cristofori.

De Prinsengrachtconcerten.

Diefstal van 50% aandelen 1989 Cristofori.

Faillisementsfraude Cristofori 2009.

Aangifte Faillissementsfraude 23-12-2013 bij College Procureurs-Generaal s’Gravenhage.

Wist U:

 

Kort na de oprichting in 1978 van Cristofori (Historical Instruments Amsterdam BV.) door Hans Duijf en Rudolph van Hilten is de *in* directe oorzaak ontstaan in 1982 van de prinsen-gracht concerten. Zeven jaar later in 1989 vond er de diefstal aandelen Cristofori plaats door Leon Monasch. Middels het plegen van valsheid in geschrifte in de KvK en exact 20 jaar later medio 2009 opzettelijk plegen van faillissementsfraude.

 

Oprichting: Historical Instruments Amsterdam BV.

 

Van Hilten heeft op 11 mei 1978 samen met H.D. Duijf de BV. opgericht. Beiden zijn voor 50% eigenaar.

 

De Taakverdeling is als volgt: H.D. Duijf: Directeur en volledig bevoegd, R. van Hilten Financier mede-eigenaar te vergelijken met een stille vennoot. De BV. werkt onder de handelsnaam Cristofori. Doss. nr: 151.429 Inschrijf BV. nr: 195.441 (bijlage 1-2)

 

Wat vooraf ging

 

De onverdeelde helft 50% aandelen van Historical Instruments BV. (Handelend onder de naam Cristofori ), welk in het bezit waren van Van Hilten, zijn nooit aan Duijf. over gedragen. b) Er heeft geen overdracht plaats gevonden tussen van Van Hilten en Duijf. Hiervoor is een overeenkomst, akte van levering en betekening aan de vennootschap vereist (zie ook statuten), c) Nu er nooit een overeenkomst is gesloten en er ook geen akte van levering bestaat is Duijf geen eigenaar geworden van de 50% aandelen van Van Hilten d) Duijf kon zich niet inschrijven als enig aandeelhouder Cristofori in KVK. e) Op 20 november akte van levering1989 Duijf, per akte van levering, alle aandelen over aan Leon Monasch).

 

In deze notariële akte staat dat Duijf. enig aandeelhouder is van Cristofori). De notaris Lubbers en Dijk te Amsterdam. wist of had kunnen weten dat Duijf niet de enige aandeelhouder is van Cristofori. Het kan dan ook niet anders dan dat dit door de notaris op enig moment is medegedeeld aan Leon M. i) Hans D. heeft nooit als enig aandeelhouder in de KVK gestaan en dus kon Leon Monasch, door deze akte van levering niet als enig aandeelhouder in de KVK worden ingeschreven. Duijf was immers niet in het bezit van alle aandelen. j) Door het plegen van valsheid in geschrifte diefstal van de KVK handel nrs. van Cristofori is Monasch eerder in begin oktober 1989, enig aandeelhouder van Cristofori geworden. k) Uit bovengenoemde feiten kan geen andere conclusie volgen dan dat Monasch niet te goeder trouw was ten aanzien van de koop van de aandelen.

 

Monasch wist dat ze door middel van onder f) genoemde akte niet als enig aandeelhouder zou kunnen worden ingeschreven in de KVK. l) Sterker nog de noodzakelijke kunstgrepen had Monasch; al voor het ondertekenen van de akte van levering gepleegd. m) Van Hilten is vanaf de start Cristofori ( HIA), hoofdelijk aansprakelijk geweest voor de Hypotheek en het bedrijfskrediet en voor de financieel slechte bedrijfsvoering van Duijf, resulterend medio dec 1989 verkoop aan Duijf. n) januari 1990. En de doorverkoop van dit pand dat immers dit door Van Hilten; gefinancierde voormalige bedrijfspand zoals gelegen aan de prinsengracht te Amsterdam, en waar Cristofori eerder als firma is begonnen). Uit de meer waarde verkoop opbrengst van ruim 200.000, - is de voortzetting van Cristofori Historical Instruments Amsterdam BV hiermede veilig gesteld.

Maar niet wetende dat Monasch: inmiddels via valsheid in geschrifte al eerder 100% houder aandelen was geworden van Cristofori begin oktober 1989. Van Hilten heeft de diefstal van zijn onverdeelde helft aandelen, (eerder in 1995) en later heeft Van Hilten op 3 augustus 2000, bij zijn bezoek aan Cristofori daadwerkelijk de diefstal ontdekt (gestuit 2001) en is Van Hilten op zoek gegaan naar geldmiddelen en het vinden een (durf) advocaat.

 

Rechtsgeding

 

Dit is dan ook de reden dat pas na 15 jaar na diefstal aandelen (1989); Van Hilten het rechtsgeding tegen Leon Monasch heeft kunnen opstarten. Middels beslag op 100% aandelen (HIA) Cristofori. Monasch kan zich dus niet beroepen op verjaring van 20 jaar. Monasch heeft door zijn oneerlijke proceshouding traineren en telkens verstek laten gaan; circa. een jaar lang moedwillig het rechtsgeding vertraagd en tijdens de comparitie op 28 feb 2005 de rechter vals geïnformeerd via list, bedrog valsheid in geschrifte. De vraag kan dan ook gesteld worden; is het niet vreemd dat de rechter zonder verdere stappen te doen, en het bovendien ongebruikelijk is om in zeer korte tijd (binnen 16 dagen)? nu opeens na 2 weken er snel uitspraak wordt gedaan? en in het vonnis op 16 maart 2005, de vordering van Van Hilten. Tot terug verkrijging aandelen Cristofori) en/of financiële compensatie wordt afgewezen? Aannemelijk en bewezen geacht toch kan geacht worden dat het vonnis is gebaseerd op valsheid in geschrifte list en bedrog! Monasch is dus niet te goeder trouw, Monasch kan zich dus ook niet beroepen op 20 jaar verjaring. In het Vonnis in hoger beroep 2009 is het recht geschaad de ingebrachte stukken van Monasch waren rechtens onjuist en onbegrijpelijk, de toenmalige advocaat Fokke Pykstra Zwolle ( Nyverdal). heeft opzettelijk ( omgekocht)? , het bewijs materiaal van beslissende aard in het HB niet opgepikt en/of meegenomen. Indien hij dit wel had gedaan dan had de Rechter zeker anders geoordeeld en was de vordering van Rudolph van Hilten. mogelijk in hoger beroep toegewezen? In cassatie wordt alleen gekeken naar procesgang en vormfouten, maar waarom niet naar waarheid bevinding? Medio november 2009 Is het Vonnis in hoger beroep de vordering afgewezen en Rechtens onjuist.

Van Hilten is medio januari. 2010 ermede bekend geworden dat het bewijsmateriaal van beslissende aard, in HB niet is meegenomen door zijn toenmalige advocaat Fokke Pykstra. De vraag is dan ook: Waarom is het niet toegestaan in een dergelijke uitzonderlijke situatie; *dwingend bewijsmateriaal* in te brengen in Cassatie?

 

HET GAAT TOCH IMMERS OM DE WAARHEIDSBEVINDING?

Dit is toch aan te merken als een Hiaat in de Rechtspraak? Waarom zijn de eerdere kabinetsplannen voor de oprichting Stichting Ombudsman Herziening Cassatiezaken nog steeds niet uitgevoerd? In cassatie wordt alleen gekeken naar procesgang en vormfouten, maar waarom niet naar de waarheid? Medio november 2009 Is het Vonnis in hoger beroep de vordering afgewezen en is Van Hilten (ten onrechte afgewezen).

 

De vraag is dan ook: Waarom is het niet toegestaan in een dergelijke uitzonderlijke situatie; *dwingend bewijsmateriaal* in te brengen cassatie / Waarom zijn de eerdere kabinetsplannen voor de oprichting Stichting Ombudsman Herziening Cassatiezaken nog steeds niet uitgevoerd?

 

Toelichting:

(H.I.A.) Historical Instruments Amsterdam BV handelsnaam / Intellectueel eigendom Cristofori. Hiervan heeft Duijf eerder medio 31 augustus 1978; dus al kort na de oprichting van deze BV: (ten onrechte) een eenzijdige aantekening gemaakt in het aandelenregister: van verkoop van de onverdeelde 50% eigendom aandelen van H.I.A. door van Van Hilten aan Duijf. Zelfs eerder zoals blijkt; Duijf heeft ook al bij de start van de firma Cristofori op 28 feb1977 zichzelf in het geniep eerder al valselijk laten registreren als zijnde 100% eigenaar van het bedrijf firma Cristofori Historical Instruments zelfs zonder dat Duif als (arme) student economie daadwerkelijk ergens aan had meebetaald! Duijf. Wordt in feite later voor zijn oneerlijkheid ook nog beloond, immers medio 2013 heeft Duif de gouden sleutel van de stad Amsterdam uitgereikt gekregen van de burgemeester. Wegens inzet organisatie van de prinsen (gracht) concerten.

 

Diefstal aandelen Cristofori.

Eerder heeft Monasch misbruik kunnen maken van de valse aantekening van Duijf op 31 augustus in het aandelenregister, van verkoop onverdeeld eigendom aandelen van Van Hilten aan Duijf. Vervolgens heeft Monasch later via machinaties Duijf gedwongen op 19-20 november 1989 tot de onbevoegde overdracht verkoop van o.a. de 100% aandelen Cristofori aan Monasch, waaronder de 50% aandelen van Van Hilten. Deze mijnheer Monasch heeft zoals nu bekend eerder begin oktober 1989 via list, bedrog en oneerlijke proceshouding, valsheid in geschrifte diefstal gepleegd van de KvK handel nrs van Historical Instruments Amsterdam BV en dus ook de daartoe behorende 100% aandelen van Cristofori (HIA) ( Opgericht 11 mei 1978).

Directeur van de Directrice van de Dochter BV.

Monasch ging als volgt te werk: Gebruikt werd Contest International BV met doss. nr: 042889 (opgericht 1987). Medio 1989 werd dit doss. nr: 042889 verwisseld met het Inschrijf BV nr: 195.441 maar nu gebruikt door Contest International Bv als doss. nr: 195.441 Medio 1988 werd Contest International Holding BV opgericht doss. nr: 206009 (bijlage 8-11). Eerder al in 1974 werd de Houdmij Leon M. opgericht deze Houdmij L. Monasch BV doss. nr: 33. 247534. werd de Directeur Houdmij L. Monasch BV van de Directrice (Contest International Holding BV ) van de Dochter (Contest International Bv), met het nr: 195441 is het dossier nr van Historical instruments Amsterdam BV gekoppeld met de handelsnaam Cristofori Op deze wijze werd op 00-10-1989 Leon Monasch (bijlage 12) 100% houder aandelen(HIA) Cristofori, dus rechtens onjuist! Zie ook bewijsstukken van Beslissende aard, o.a. 1e blad oprichting akte van Historical Instruments BV met doss. nr: 1512.429 en het laatste blad Inschrijf BV nr: 195441 (Bijlage 1-2-5).

 

Vervalst in 1989 side letter doss. nr: 195.441 van Contest International BV.

Oorspronkelijke doss. nr: 042.889 van Contest International BV (opgericht in 1987)

Side letter 1996-1997 vermeld doss. nr: 042889 van Contest International BV (bijlage 5).

Inschrijf BV. nr: 195441 van Cristofori Historical Instruments Amsterdam BV. (HIA).

 

Faillissementsfraude

 

Cristofori Historical Instruments Amsterdam BV. nader te noemen H.I.A. is thans gevestigd op het adres Prinsengracht 581-583,1016 HT Amsterdam. Op 22 november 2013 is R. van Hilten er mede bekend geworden dat medio 2009; 20 jaar na de diefstal aandelen H.I.A, doss. nr: 33.151429, dat Historical Instruments Amsterdam met handelsnaam Cristofori is ontbonden (zogenaamd) wegens gebrek aan baten (bijlage 3).

 

De bedrijfsactiviteiten van Monasch, blijven gecontinueerd onder de naam Cristofori. Doss. nr: 33.151429.

Binnen 3 maanden is op 23-12-2013, mede met hulp van de Stichting Mac Foundation, en mede (oprichter) aandeelhouder Van Hilten, rechtens ( art 999 Rv.) aangifte gedaan van Faillissementsfraude Cristofori (HIA), bij het College van Procureurs-Generaal afdeling Parket Generaal Den Haag te Amsterdam. En het verzoek het recht te vorderen Herziening Vonnissen (art.382 Rv.-383 Rv.) ect.

 

Overzicht:

 

Trucage; Medio 1991 wijziging HIA in Cristofori Piano's en Vleugels doss. nr: 33.151429

Medio 1994 wijziging HIA In winkelverkoop Cristofori Piano's en Vleugels nr: 33.151429. In februari 2008 is de winkel Cristofori Piano's en Vleugels gestopt met de verkoop nr: 33.151429. In de zomer van 2009 is Cristofori piano's en Vleugels statutair verhuisd naar Vreeland op een privé adres van Leon Monasch met hetzelfde Doss. nr. 33.151429 als van Historical Instruments Amsterdam BV.

Opheffing (HIA) najaar 2009 winkel Cristofori Piano s en Vleugels wegens gebrek aan baten. In feite via verwisseling van het bedrijf Cristofori Piano en Vleugels naar Historical Instruments Amsterdam BV. dus ontbinding van Historical Instruments Amsterdam BV. via de regio KVK Gooi en Eemlanden doss. nr: 33.151429 (bijlage 4)

Feit:

Jaar rek. 2000 HIA (Cristofori), Bedrijfsresultaat was €7.112.689,00 doss. nr. 33.151429. Jaarrekening. 2009 HIA Bedrijfsresultaat

- €5.220.896. (negatief saldo) doss. nr. 33.151429.

De winkel Cristofori Piano's en Vleugels met hetzelfde doss. nr 33.151429 is opgeheven door Leon Monasch. Leon Monasch heeft de winkel Cristofori Piano's opgeheven maar in feite de heeft hij de BV. Historical Instruments Amsterdam opgeheven doss. nr: 33.151429.Via deze trucage en het kunstmatig opbouwen van een negatief bedrijfsresultaat Immers Historical Instruments Amsterdam BV. is ontbonden wegens gebrek aan baten. Vreeland valt onder registratie regio Kamers van Koophandel Gooi en Eemlanden doss. nr: 33.151429. Cristofori (HIA) heeft in de KVK Amsterdam nog steeds de registratie HIA 33.151429. Monasch heeft middels toepassing van de mogelijkheid verwisseling tot 1 januari 2014 deze registratie doss. nr: 33.151429 via verschillende regio s KVK handels handels; kunnen toepassen en op deze wijze Faillissementsfraude kunnen plegen. Monasch gaat in Amsterdam verder, maar nu alleen nog met Cristofori doss. nr: 33.151429 (handelsnaam /intellectueel eigendom). Medio 12 oktober 2006 schrijft Duijf in Het Parool de originele file naam Cristofori -20061012-8006520. HTM. Cristofori dicht etc. (o.a.) in directe relatie tot de (kunstmatige) negatieve min €5.520.689, - jaar rekening 2009. En hierop volgende Faillissementsfraude 2009, zoals gepleegd door Monasch. Citaat van Monasch: Chic en elitair, maar niet meer op te brengen zegt de harde zakenman Eigenaar Leon Monasch, tevens tapijthandelaar. Duijf schrijft: Monasch zou geen hart voor de zaak hebben. Iemand die anoniem wil blijven noemt Cristofori een speeltje voor de tapijthandelaar uit Vreeland. Het is een status symbool. Als eigenaar van Cristofori maak je toch interessante vrienden. Hans Duijf eigenaar van een Italiaans restaurant en de man die in 1977 na zijn zeggen Cristofori heeft opgericht. Maar verzwijgt dat Van Hilten die als financier (stille vennoot), medeoprichter en voor 50% mede eigenaar van Cristofori, daarna door fraude list en bedrog dat Duijf mede oorzaak is dat Van Hilten, daardoor is hij zijn aandelen en vermogen kwijtgeraakt en zijn huwelijk zag stranden.

 

Duijf

 

Duijf is het er wel grondig mee eens met deze anonieme heer zoals Duijf schrijft: “Hij heeft mij gebruikt om de status die hij zelf niet had aan zichzelf, zijn vrouw en zijn kinderen te verlenen. Volgens Duijf heeft Monasch ook helemaal geen affectie met muziek. Monasch op zijn beurt wil helemaal niet ingaan op "de praatjes van Duijf". De man loopt met haatgevoelens rond. Het conflict tussen de heren gaat terug naar 1986. Toen Monasch volgens Duijf met een paar handige stunts het pand op prinsengracht 581/583 Amsterdam in handen wist te krijgen en vervolgens Monasch Duijf de zaak uitwerkte. Van Hilten heeft mogen ervaren hoe ook hij bovendien ook nog zijn onverdeelde helft aandelen aan Monasch kwijtraakten. Hoe is het dan te rijmen dat Duijf nu binnen 3 jaar (Huichelachtig) weer is gaan samenwerken met Monasch. Ingaande 19 resp. 20 november 2009 is de akte verkoop 100% aandelen Historical Instrument Amsterdam BV. gepasseerd bij notaris kantoor Lubers en Dijk Amsterdam.(exact 20 jaar) na de diefstal aandelen (1989) Cristofori (HIA) en op enig moment gelijktijdig samenvallend met faillissementsfraude 2009, zoals gepleegd door Monasch. Onder de leiding van Duijf worden er gelden gegenereerd en mede door nieuwe samenwerkingsverband met het unieke concept van zijn Italiaans restaurant met spontane live muziek. De gezamenlijke winst hieruit verkregen, worden vermeerderd met de kaartverkoop van de Prinsen (gracht) concerten. Zoals eerder vermeld zijn Duif en Van Hilten samen begonnen op 28 feb 1977 met de firma (piano- atelier) Cristofori, voorheen gesitueerd op het eerste adres aan de prinsengracht te Amsterdam, maar de aankoop pand, herinrichting tot winkel en aankoop piano/vleugel voorraad werd gefinancierd door Van Hilten, te vergelijken met een stille vennoot. Van Hilten heeft daarna ook weer gezorgd voor de uitgebreide financiering-borgstelling, ingaande per 11 mei 1978 met de overname van Firma Cristofori door Historical Instruments Amsterdam Bv met handelsnaam Cristofori (afgekort H.I.A) doss. nr: 151.429. Inschrijf BV. nr 195.441 (bijlage 5)

 

Samengevat

 

Deze diefstal aandelen Cristofori is dus eveneens Inherent aan de Faillissementsfraude zoals in 4e alinea blad 1 is omschreven. De aangifte van deze faillissementsfraude is ingediend op 23 dec 2013 bij het College -Procureurs / Generaal-parket ‘s-Gravenhage, en men heeft het dossier op 2 januari 2014 overgedragen aan het Algemeen Functioneel Parket, vervolgens daarna is het dossier ( 160xA4) in behandeling genomen door het functioneel parket Amsterdam, waarvan de afdeling Beleidsvorming Juridische zaken meedeelde op 2 april o.a. : zo spoedig mogelijk bericht te sturen? Maar waarom heeft deze aangifte faillissementsfraude dec 2013, nog steeds niet geleid tot vervolging? Waarom heeft de hoofofficie nog steeds geen verzoek bij de Hoge Raad ingediend, tot Herziening Vonnissen? Immers mijn cliënt Van Hilten, heeft krachtens het Burgerlijk Wetboek het recht tot deze herziening vonnissen te vorderen?(art 382 Rv.-383 Rv) etc. Mede gelet op de aangescherpte Fraude (wetgeving)? Hoe is dit te verklaren? Waarom zijn eerdere aangiften medio 2003 resp. 2007, diefstal aandelen Cristofori ( HIA) niet in behandeling genomen en/of in de Doofpot gestopt?

 

Conclusie

 

Het is natuurlijk vreemd dat wanneer men aangifte doet, documenten niet aankomen, of niet worden door gestuurd naar de juiste persoon of afdeling. Van Hilten. is er dan ook van overtuigd getreiterd te worden door ons (recht)systeem? Immers de Stichting Mac Foundation heeft op 2 augustus - 24 september 2012 resp. 14 september 2013 aan dhr. Jaques Monasch (Parlement lid 2e kamer PvdA) gevraagd per e-mail (met bijlage), om een afspraak te maken en persoonlijk uitgenodigd te bemiddelen om tot een oplossing te komen in de zaak Cristofori Historical Instruments Amsterdam BV. Inzake de diefstal onverdeelde helft aandelen zoals gepleegd medio 1989 door zijn vader dhr. Leon Monasch, middels oneerlijke verrijking en mijn cliënt Van Hilten hierdoor ernstig is benadeeld: o.a. Intellectueel (Cristofori) eigendom vermogens bestanddelen onroerend goed. maar tot op heden geen reactie van Jaques Monasch mogen ontvangen. ook de Eerste en Tweede der Staten Generaal is inhoudelijk geïnformeerd per e-mail zoals op 14 september 2013 om 13:38 in goede orde is ontvangen, er hebben wel diverse Kamerleden gereageerd. Maar de vraag kan dan ook gesteld worden waarom er tot op heden daadwerkelijk geen actie is ondernomen resulterende in een Parlementair beleid en/of juridisch onderzoek? En is of wordt alles mogelijk weer in de doofpot gestopt? Dhr. Jaques Monasch 2e Kamerlid PvdA die als oudste zoon van Leon Monasch (Erfgenaam) mede verantwoordelijk is gesteld en aannemelijk geacht kan worden dat hij als PvdA Politicus (juridische zaken) kennis moet hebben gehad van het frauduleus handelen van zijn vader Leon Monasch. Het moet niet zo zijn dat nu de indruk wordt gewekt dat Jaques Monasch met zijn invloed in zijn functie en mogelijke juridische contacten met mr. Y. Buruma lid Hoge Raad dat het strafrechtelijk onderzoek inzake de faillissementsfraude zou kunnen worden vertraagd?, en/of mogelijk in de Doofpot wordt gestopt? Hetzelfde is eerder gebeurt met de aangifte Van van Hilten 2003 resp. 2007 bij de diefstal van zijn 50 % van zijn onverdeelde helft aandelen van Cristofori! Immers om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen is mr Buruma ( vrijwillig) uitgetreden als lid van de PvdA maar wel onder politiek protest vanuit de oppositie. Kortom naar overtuiging van mijn cliënt, voldoende reden: indien er geen aanleiding zou zijn tot een strafrechtelijk onderzoek.

 

Aan de minister Justitie Opstelten te vragen om opheldering hoe zaken functioneren of juist niet functioneren? Van Hilten is thans Ridder te Voet!

 

Er is getracht zoveel mogelijk de Waarheid te achterhalen. Immers de Waarheid is geen Laster.

 

De Stichting Mac Foundation is als Bemiddelaar onpartijdig, is ongebonden aan enig staatkundig (politieke) partij, en beroept zich mede namens zijn cliënten op het Recht van Vrijheid van (Juridische) meningsuiting! Uitsluitend ten doel te bemiddelen met het vinden van een oplossing en te helpen met het recht van de mens!!!

Een afschrift van dit artikel is / wordt eveneens verzonden naar de Tweede Kamer de Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlander. In augustus 2014.

 

WORDT VERVOLGD