Tweede Kamer der Staten Generaal

2

______________________________________________________________________

Vergaderjaar 2013-2014

33994

Nr. 1

______________________________________________________________________

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het

Wetboek van Strafvordering en de Wet op de

economische delicten met het oog op het

verbeteren van de mogelijkheden tot opsporing

en vervolging, alsmede het voorkomen van

faillissementsfraude (herziening

strafbaarstelling faillissemnetsfraude).

 

KONINKLIJKE BOODSCHAP

 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot

wijzeging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering

en de Wet op de economische delictenmet het oog op het verbeteren van

de mogelijkheden tot opsporing en vervolging, alsmede het voorkomen

van faillissementsfraude (herziening strafbaarstelling faillissements-

fraude).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de

gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

 

Wassenaar, 18 juli 2014 Willem-Alexander

 

 

Kst-33994-1

ISSN 0921 - 7371

s'Gravenhage 2014

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 33 994, nr. 1